Бюджет громади на 2019 рік рішення №1382 від 18.12.2018 р.

  • 1070

Фото без опису

                                                

 

УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА   ОБЛАСТЬ

МИКУЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  « 18 »   грудня  2018 року    № 1382

смт. Микулинці

 

Про селищний бюджет

на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", та протоколу засідання постійної діючої комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Микулинецька селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 44 898 000,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 44 679 700,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 218 300,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі  44 898 000,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 44 629 700,00 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 268 300,00 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 50 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 50 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,022 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 200 000,00 гривень, що становить 0,44 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Передача та умови використання отримувачем коштів інших субвенцій (у тому числі на оплату поточних та капітальних видатків бюджетних установ, тощо) повинні бути викладені у спільному договорі між надавачем субвенції та її отримувачем, який є невід'ємною частиною відповідних рішень місцевих рад про передачу коштів між місцевими бюджетами.

Рішення про передачу/прийняття бюджетних ресурсів приймається обома місцевими радами та затверджується у відповідних місцевих бюджетах.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 460 000,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, пунктом 431 розділу VI Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93, 97, 101, 1032 1034, 1036, 104 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду;.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,
71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з статтями 691 і 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України, та на видатки, відповідно до джерел надходжень, визначених у пункті 7 цього рішення;

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,

виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

- оплату енергосервісу.

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право Микулинецькому селищному голові в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною селищною радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Микулинецькому селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Встановити що відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснюється органами Казначейства України.

13. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головними розпорядниками коштів селищного бюджету :

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України:

публічне представлення та публікацію на своїх офіційних сайтах інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

оприлюднювати шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів.

4) Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Надати право Микулинецькій селищній раді з наступним затвердженням на сесії селищної ради:

- вносити зміни до селищного бюджету на 2019 рік в частині перерозподілу видатків селищного бюджету в межах його загального обсягу за бюджетними програмами та економічною класифікацією, за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків відповідно до рішення виконавчого комітету селищної ради попередньо погодженим рішенням постійної діючої комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

- здійснювати зміну назв та переліку кодів видатків відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами); зумовлений такою зміною назв та переліку кодів перерозподіл видатків селищного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників коштів селищного бюджету за кодами програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету.

15. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2019 року.

16. Додатки N 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України виконавчому комітету селищної ради здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «ВОЛЯ» та на офіційному сайті.

18. Контроль за виконанням рішення доручити постійній діючої комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                      П.І. Осіпчук

 

">Додаток 1-6 до рішення сесії №1382 

Інші статті

Всі статті