ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

№1 від 30 грудня 2020 року

РЕГЛАМЕНТ
виконавчого комітету Микулинецької селищної ради восьмого скликання

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який регулює організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності виконавчого комітету селищної ради. 

1.2. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет селищної ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного, голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.3. Виконавчий комітет селищної ради у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом селищної ради VІІ скликання та цим Регламентом.

1.4. Діловодство у виконкомі ведеться українською мовою.

1.5. Питання, що належать до повноважень виконкому, розглядаються і вирішуються безпосередньо на його засіданнях. Розгляд цих питань провадиться селищним головою, його заступником відповідно до розподілу обов’язків.

1.6. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для виконкому та його посадових осіб. Невиконання вимог цього Регламенту без поважних причин є підставою для позбавлення посадової особи премії, відповідно до Положення про преміювання працівників виконкому селищної ради, або накладення дисциплінарного стягнення, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю.

ІІ. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МИКУЛИНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ. ПРАВА ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

2.1. Склад виконавчого комітету затверджується сесією Микулинецької селищної ради  за  поданням  селищного  голови.

2.2. Виконавчий комітет ради утворюється у складі селищного голови, заступників селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету (секретаря виконавчого комітету), старост сіл громади, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

2.3.  У засіданні виконавчого комітету мають  право бути  присутні  депутати селищної  та  інших рад, особи, питання яких розглядається  на засіданнях виконавчого  комітету, а також  інші запрошені особи.

2.4. Запрошені особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення. 

2.5. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

2.6.  Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у  його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету не має можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє  селищного  голову  або  керуючого справами виконавчого комітету (секретаря виконкому) селищної  ради.

2.7.  У  разі  відсутності  члена  виконавчого комітету без поважних причин більш ніж половину засідань виконкому  протягом  року,  або  три  засідання виконавчого комітету підряд,  селищний  голова  вносить  пропозиції  на розгляд сесії селищної ради про внесення змін до персонального складу виконкому.

2.8. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах селищної ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

2.9. Члени  виконавчого комітету мають право:

2.9.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету ознайомитися з проектами рішень,які розглядатимуться на його засіданні.

2.9.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

  • - вносити пропозиції щодо порядку денного;
  • - отримувати від доповідачів роз’яснення;
  • - вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконкому

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНКОМУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

3.1. Складання, затвердження та виконання планів роботи виконкому селищної ради

3.1.1. Планування роботи виконкому ведеться щоквартально.

3.1.2. План роботи виконкому включає такі розділи:

·  засідання виконкому;

·  організаційні заходи (наради, особистий прийом, проведення масових заходів);

·   здійснення контролю за виконанням актів органів місцевого самоврядування, розпоряджень.

3.1.3. Формування планів роботи виконавчого комітету селищної ради здійснюється за пропозиціями членів виконкому, спеціалістів, погодженими із секретарем ради та виконкому, заступником селищного голови.

3.1.4. Порядок формування плану роботи:

·  Члени виконкому, спеціалісти, виходячи з реальної ситуації і стану справ погоджують у секретаря виконкому, заступника селищного голови конкретні питання для розгляду на засіданнях виконкому, а також питання, які доцільно включити на наступний квартал.

·    Погоджені до розгляду питання, а також рішення виконкому, розпорядження селищного голови, що розглядатимуться в порядку контролю, за 15 днів до засідання виконкому останнього місяця поточного кварталу  узагальнюються з метою складання проекту плану роботи виконкому.

·    Проект плану на квартал візується секретарем  виконкому, розглядається і затверджується на засіданні виконкому останнього місяця поточного кварталу. Проект плану роботи виконкому виноситься на розгляд секретарем виконкому.

·    Контроль за виконанням плану роботи здійснюється заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та секретарем  виконкому.  При розгляді і затвердженні плану на черговий квартал готується інформація про виконання попереднього плану роботи.

·   В разі, коли питання, передбачені планом роботи виконкому, з будь-яких причин не можуть бути підготовлені в указаний строк і не можуть бути внесені на розгляд виконкому, секретар виконкому, заступник селищного голови завчасно інформують про це селищного голову (надають щодо цього доповідні записки).

·    Додаткові питання включаються до плану-календаря роботи на черговий місяць або виключаються з плану роботи на підставі доповідних записок заступника селищного голови та секретаря  виконкому не пізніше 25 числа поточного місяця.

3.1.5. Виконком селищної ради, під час планування своєї діяльності, відокремлює в окремий план питання, які потребують прийняття регуляторних актів.

3.1.6. Загальний план діяльності виконкому з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік складається комісією на підставі пропозицій спеціалістів виконкому та затверджується селищним головою не пізніше 20  грудня поточного року.

3.1.7. Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до нього, оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

3.1.8. Якщо проект регуляторного акта не внесено до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, то розробник регуляторного акта, згідно зі встановленою процедурою, вносить пропозиції стосовно відповідних змін до плану не пізніше десяти робочих днів з початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення проекту.

3.2. Порядок підготовки й проведення нарад, засідань комісій, інших заходів:

3.2.1. Наради, засідання комісій, інші заходи проводяться селищним головою, заступником селищного голови, секретарем виконкому, відповідно до планів роботи на квартал  з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх повноважень.

3.2.2. Перелік запрошених на наради,засідання комісій визначається за погодженням з селищним головою, секретарем виконкому, заступником селищного голови (відповідно до повноважень).

3.2.3. Наради, засідання, та інші заходи проводяться згідно з планом роботи на квартал.

3.2.4. Апаратна нарада працівників виконкому проводиться селищним головою щопонеділка о 8.00 у приміщенні селищної ради.

В апаратних нарадах беруть участь:секретар селищної ради та секретар виконкому, заступник селищного голови, головний бухгалтер селищної ради та виконавчого комітету.

На кожну апаратну нараду, після розгляду планових питань, за необхідності, заступником селищного голови, секретарем  виконкому, виносяться установчі завдання для працівників.

Крім цього, можуть розглядатися в порядку контролю питання щодо виконання протокольних доручень, наданих на попередніх апаратних нарадах, та інші питання, вирішення яких залежить від присутніх на нараді.

Секретар-діловод  відповідає за:

·  організацію проведення апаратної наради та реєстрацію присутніх на нараді;

·  складає протокольні доручення;

· надає заступнику селищного голови згідно з розподілом повноважень інформацію про відсутніх працівників на даній нараді.

Протокольні доручення, дані на  апаратних нарадах, знаходяться на контролі у секретаря-діловода.

  3.3. Організація взаємодії виконавчого комітету з територіальною громадою, селищною радою, її постійними комісіями та депутатами:

3.3.1. Взаємовідносини виконкому з територіальною громадою селищної ради.

3.3.1.1. Взаємодія виконкому селищної ради з територіальною громадою селищної ради здійснюється безпосередньо під час особистого прийому громадян селищним головою, його заступником, шляхом проведення масових заходів, за допомогою об’єднань громадян, засобів масової інформації.

3.3.1.2. Для реалізації прав громадян на письмове звернення або особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді на нього, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», призначено відповідальну особу, яка працює із зверненнями громадян і організовує регулярне проведення особистого прийому громадян посадовими особами органу місцевого самоврядування.

3.3.1.3. Спеціалісти виконкому регулярно проводять особистий прийом громадян. Вони повинні вивчати критичні звернення громадян, опубліковані в засобах масової інформації, а також публікації та репортажі з питань стану розгляду звернень громадян.

3.3.2. Взаємовідносини виконавчого комітету з селищною радою, її постійними комісіями та депутатами:

3.3.2.1. Виконком є підзвітним та підконтрольним селищній раді, що його створила, забезпечує виконання рішень селищної ради, сприяє реалізації її повноважень.

3.3.2.2. Рекомендації постійних комісій з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, стосовно роботи виконкому селищної ради розглядаються посадовими особами виконкому селищної ради, яким вони адресовані.

Про результати розгляду та вжиті заходи посадові особи виконкому селищної ради повинні повідомити постійні комісії селищної ради у встановлений строк.

3.3.2.3. Працівники виконкому, відповідно до чинного законодавства, повинні надавати постійним комісіям селищної ради та її депутатам необхідні офіційні матеріали та документи¸ які вони можуть копіювати або робити з них виписки.

3.4. Організація роботи з документами судових органів та позовами.

3.4.1. Документи судових органів і позови, направлені на адресу виконавчого комітету Микулинецької  селищної ради, реєструються в день їх надходження та передаються на відповідний розгляд селищному голові, за результатами якого, згідно із наданою резолюцією, направляються для опрацювання та забезпечення представництва спеціалісту І категорії,юрист-консульту або іншій посадовій особі, зазначеній у резолюції.

3.4.2. Ухвали про відкриття провадження по справі або порушення її провадження, судові виклики і повідомлення, за якими стороною є виконавчий  комітет Микулинецької селищної ради, невідкладно направляються селищному голові з одночасним направленням їх копій  спеціалісту І категорії, юрист-консульту.

ІV. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ВИКОНКОМУ, ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

4.1. Виконком селищної ради у межах своїх повноважень приймає рішення.

4.2. Відповідальність за підготовку проекту рішення виконавчого комітету та інформації про виконання завдань і доручень покладається на спеціалістів, до компетенції яких належить дане питання, а контрольні функції - на першого заступника селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря виконкому, чи  інших посадових осіб селищної ради, відповідно до  розподілу функціональних обов»язків.

4.3. Проекти рішень виконкому готуються з тих питань, які внесені до порядку денного засідання виконкому.

4.5. У проекті рішення виконкому обов’язково визначається термін виконання документа в цілому або заходів, передбачених його окремими пунктами та визначається особа, на яку покладається контроль, за виконанням рішення виконкому, про що повинен свідчити останній пункт рішення виконкому.

4.6. Якщо рішення, що приймається, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

4.7. Проекти рішень виконкому готуються спеціалістами виконкому, яким доручено його підготовку, та надаються секретарю  виконкому в надрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді (на дискеті, локальною комп’ютерною мережею, електронною поштою) .

4.8. Проекти рішень готуються за допомогою ПК у вигляді текстового файлу, що включає всі додатки до документа. Файл повинен бути єдиного стандарту й формату та включати всі розділи та додатки.

4.9. Розробник проекту рішення, що містить ознаки регуляторного акта, зобов'язаний керуватись Порядком підготовки виконавчим комітетом та виданням селищним головою регуляторних актів, визначеним розділом VI цього Регламенту.

4.10. Не допускається ухвалення повторних рішень виконавчого комітету, якщо не виконані раніше прийняті з даного питання.

4.11. У проектах рішень про хід виконання раніше прийнятих розпорядчих документів, у разі невиконання доручень, що містяться в них, наводяться причини невиконання завдань, зазначаються особи, винні в цьому, надаються пропозиції про застосування до них заходів у встановленому порядку, а також нові терміни виконання доручень.

4.12. Якщо проект рішення готується з метою внесення змін або доповнень до раніше прийнятого рішення, то в ньому наводяться пункти, в які вносяться доповнення і поправки, та зазначаються ті, котрі втратили чинність.

Крім того, до нього додається копія рішення, в яке вносяться зміни або доповнення.

4.13. Проекти рішень виконкому підлягають обов’язковому візуванню. На зворотному боці останньої сторінки проекту, рішення візується з обов’язковим зазначенням дати візування, спочатку виконавцем, спеціалістом І категорії,юрист-консультом, заступником селищного голови, або секретарем виконкому відповідно до розподілу обов’язків.

Якщо в проекті рішення виконкому порушуються фінансові питання, то він обов’язково візується головним бухгалтером, майнові питання – заступником селищного голови.

Якщо у проекті рішення є питання про створення та персональний склад комісії чи робочої групи, до складу яких включені посадові особи виконавчого комітету селищної ради, то їх кандидатури обов’язково погоджуються з керівниками.

Проекти рішень із питань, пов’язаних із планами і програмами економічного і соціального розвитку та бюджетом, погоджуються і візуються, головним бухгалтером селищної ради та  виконавчого комтету.

Проекти рішень, які містять доручення підприємствам, організаціям, установам і пов’язані із матеріальними та іншими затратами, повинні бути завізовані їх керівниками.

4.14. Строк перебування проекту рішення виконкому на візуванні в кожної посадової особи не повинен перевищувати одного дня. Дата погодження проекту рішення не може перевищувати двотижневого терміну до його затвердження на засіданні виконкому.

4.15. Посадова особа, яка візує проект рішення виконкому, може внести зауваження та пропозиції стосовно змісту й оформлення документа, про що повинен свідчити запис “Із зауваженнями” та особистий підпис.

4.16. Зауваження обов’язково оформлюються письмово на окремому аркуші. Вони повинні бути аргументовані та викладатися у вигляді конкретної поправки до тексту проекту рішення виконкому.

4.17. Після внесення виконавцем до проекту рішення виконкому всіх змін та доповнень, що виникли в процесі його візування або під час засідання виконкому, проект рішення надається для повторного розгляду тим же посадовим особам, які погоджували його раніше.

Секретар  виконкому має право повернути на доопрацювання проекти рішень, якщо в них мають місце порушення інструкції з питань діловодства, помилки змістового і граматичного характеру.

4.18. Завізований проект рішення виконкому подається секретарю  виконкому разом з оригіналами або засвідченими копіями документів, на підставі яких готувався розпорядчий документ. Питання, з яких проекти рішень не надані у встановлений термін, вважаються непідготовленими і на розгляд виконкому не виносяться.

4.19. Основною формою роботи виконкому є його засідання. Вони скликаються селищним головою, а у випадках, передбачених ст.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - заступником селищного голови, не рідше одного разу на місяць. Предметом розгляду на засіданнях виконкому можуть бути:

· питання, безпосередньо віднесені законодавством до компетенції виконкому, здійснення делегованих повноважень;

· питання, розгляд яких відбувається у зв’язку із прийняттям вищими органами влади, селищною радою, органами судової влади та прокуратури актів, які потребують прийняття рішень виконкомом;

· питання, що виникли внаслідок непередбачуваних подій, явищ тощо і потребують прийняття рішень виконкомом;

·   інші питання, винесені на розгляд виконкому в установленому порядку.

4.20. Засідання виконкому проводяться відповідно до порядку денного, який складає секретар виконкому.

4.21. Основне питання готується комплексно. До його підготовки, за необхідності, залучаються виконавчі органи, науковці, експерти, фахівці у даній галузі. До підготовки документів можуть залучатись авторські колективи.

Обсяг довідки до основного питання — до 5-ти сторінок формату А-4. За необхідності - інші додатки й матеріали.

4.22. Поточні питання — це питання, які виникають протягом року і потребують вирішення виконкомом.

4.23. Додаткові питання на засідання виконавчого комітету вносяться у виняткових випадках, які стосуються наступних питань: фінансових, аварійних (надзвичайних) ситуацій, важливих політичних подій, виконання рішень суду та актів прокурорського реагування тощо, за наявності у членів виконкому підготовлених документів, з якими вони повинні бути ознайомлені.

4.24. Проекти рішень, подані із запізненням, можуть бути включені до порядку денного засідання виконкому як виняток тільки з дозволу селищного голови, якщо вони належно оформлені.

Вносити додаткові питання до порядку денного засідання виконкому можуть тільки члени виконавчого комітету та представник прокуратури . Рішення про включення додаткових питань до порядку денного приймається членами виконкому шляхом голосування.

4.25. Проекти рішень виконкому, які вносяться на розгляд виконкому, з додаванням необхідних документів, подаються спеціалістами виконкому секретарю  виконкому не пізніше ніж за 5 днів до планового засідання та за 2 дні-до позапланового, а саме:

· проект рішення виконкому, завізований і погоджений із відповідними посадовими особами, його копії  та довідки.

4.26. Відповідальність за якість підготовки матеріалів на засідання виконкому, дотримання строків їх подання покладається особисто на спеціалістів виконкому селищної ради, заступника селищного голови, секретаря  виконкому згідно з розподілом обов’язків.

4.27. Матеріали з питань, які вносяться на розгляд виконкому не пізніше ніж за 2 доби до засідання, надаються (надсилаються електронною поштою) членам виконкому.

4.28. Підписане рішення тиражується виконавцем, який його готував, у необхідній кількості для розсилки.

4.29. Засідання виконкому відкриває та веде селищний голова, а у випадках, передбачених ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - заступник селищного голови.

4.30. Засідання виконавчого комітету проводяться у останню середу кожного місяця.За необхідності, може бути скликано позачергове засідання виконкому.

4.31. Засідання виконавчого комітету проводяться в актовому залі адмінбудинку селищної ради.

Засідання виконкому, як правило, є відкритими. У разі необхідності, виконком приймає рішення щодо проведення закритого засідання.

4.32. До участі в засіданні виконкому можуть запрошуватися спеціалісти виконкому селищної ради та керівники підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади.

4.33. Запрошені до участі в засіданні виконкому керівники підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади селищної ради можуть залишити зал засідань із поважних питань лише за дозволом селищного голови.

4.34. Порядок розміщення присутніх на засіданні визначається головуючим на засіданні виконкому. В разі порушення порядку запрошеними особами, присутніми на засіданні виконкому, за розпорядженням головуючого на засіданні, їх може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання виконкому.

4.35. Головуючий на засіданні:

· відкриває та веде засідання, оголошує перерви;

· виносить на обговорення питання з порядку денного засідання;

· організовує розгляд питань;

· надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

· забезпечує дотримання положень цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

· ставить за необхідності, питання доповідачам, співдоповідачам, виступаючим.

4.36. Головуючий на засіданні встановлює тривалість виступів. Під час засідання ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

Регламент засідання, за пропозицією головуючого, встановлюється:

·                     для доповіді з основного питання – до 10 хв.,

·                     для співдоповіді – до 5 хв.,

·                     для виступівта довідок – до 3 хв.,

·                     на розгляд всього питання – не більше 30 хв.

4.37. Головуючий на засіданні виносить на голосування проект рішення виконкому. Участь у голосуванні беруть тільки члени виконкому.

4.38. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. В окремих випадках, за рішенням головуючого, може бути застосована процедура таємного голосування.

Голосування може бути проведено без підрахунку голосів, за переважною більшістю голосів членів виконкому, які присутні на його засіданні.

4.39. Члени виконкому мають право під час обговорення проекту рішення виконкому вносити зауваження та пропозиції стосовно змін та доповнень до проекту рішення виконкому.

4.40. Головуючий на засіданні підводить підсумки обговорення проекту рішення виконкому, визначає, які зауваження та пропозиції беруться до уваги, ставить на голосування прийняття проекту рішення виконкому за основу, за умови доопрацювання рішення виконкому його виконавцем.

4.41. Рішення виконкому з термінових та технічних питань може прийматися в робочому порядку шляхом візування його більшістю членів виконкому, з наступним ознайомленням інших членів виконкому на черговому засіданні виконкому.

4.42. Після підписання селищним головою або особою, яка виконує його обов’язки, рішення в 2-денний термін реєструється секретарем виконкому. Рішення виконкому набуває чинності з моменту прийняття його виконкомом, якщо не встановлений інший термін введення його в дію, і діє протягом терміну, зазначеного в рішенні виконкому. Якщо термін дії рішення в його тексті не вказаний, то рішення повинно бути виконано протягом 30 календарних днів від дати отримання виконавцем.

4.43. Рішення виконкому, не пізніше 7 робочих днів після його прийняття, розсилається адресатам, виконавцям (під підпис або за реєстром) та оприлюднюється на офіційному сайті Микулинецької селищної ради.

4.44. Засідання виконкому протоколюються керуючим справами виконавчого комітету(секретарем виконкому). Протокол оформлюється протягом 15 днів після засідання виконкому, підписується селищним головою або заступником селищного голови.

4.45. Організація виконання рішень виконкому забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у рішеннях виконкому.

4.46. Рішення виконкому є чинним актом органу місцевого самоврядування до призупинення або скасування, виконання та зняття його з контролю.

 V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З  ДОКУМЕНТАМИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ПРОХОДЖЕННЯМ І ВИКОНАННЯМ

5.1. Організація роботи з документами у виконкомі селищної ради здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства, що затверджується, рішенням виконкому Микулинецькоїселищної ради.

5.2. Службові документи, що надходять до виконкому селищної ради, реєструються секретарем -діловодом  і того ж дня направляються на розгляд селищному голові або його заступнику (у разі відсутності селищного голови) відповідно до розподілу обов’язків та залежно від їх характеру і змісту.

5.3. Документи реєструються один раз – у день отримання або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час.

5.4. Не підлягають реєстрації листи, що надійшли в копії до відома; телеграми й листи про дозвіл на відрядження й відпустки; повідомлення про засідання; наради, збори і порядок денний; графіки, наряди, заяви, рознарядки; зведення та інформація, надіслані до відома; навчальні плани, програми (копії); рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо; прейскуранти (копії); привітання і запрошення; друковані видання (книги, журнали, бюлетені); місячні, квартальні, піврічні звіти; форми статистичної звітності.

5.5. Контролю у виконавчому комітеті селищної ради підлягають:

·  документи центральних органів державної влади,  доручення селищного голови, його заступника, секретаря  виконкому;

·  розпорядчі документи  Тернопільської обласної ради та обласної державної адміністрації , Теребовлянської  районної ради та районної адміністрації в частині виконання виконкомом селищної ради делегованих повноважень, 

·  власні розпорядчі документи, в яких установлено завдання або, які містять питання, що потребують вирішення, та розпорядчі документи тривалої дії;

·  доручення  голови районної ради, його заступників , селищного голови.

·  документи загального листування, в яких установлено завдання або про необхідність виконання яких зазначено в резолюції.

5.6. Не підлягають контролю рішення виконкому селищної ради та розпорядження селищного голови про затвердження актів, звітів, статутів, затвердження складу робочих груп, про внесення змін та доповнень у розпорядчі документи, про надання матеріальної допомоги, про перерозподіл асигнувань, про надання або відмову в наданні пільг по податках та зборах, про передачу функцій замовника, з питань нагород, кадрових питань та з інших питань, які вирішуються в цих розпорядчих актах.

5.7. З метою підвищення рівня виконавчої дисципліни, виконавчим комітетом селищної ради проводиться день контролю, на якому заслуховується стан виконання документів вищих органів влади та власних, розглядається хід їх реалізації та приймаються рішення про зняття з контролю або продовження терміну виконання відповідних документів.

Засідання проводить селищний голова, у ньому беруть участь заступник селищного голови, секретар  виконкому, головний бухгалтер, спеціалісти виконкому.

Засідання дня контролю протоколюється.

5.8. Уповноважена особа готує аналітичну довідку стосовно стану виконання розпорядчих документів вищих органів влади та власних.

VI. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ТА ВИДАННЯ СЕЛИЩНИМ ГОЛОВОЮ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

6.1. Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності здійснюється виконкомом, селищним головою відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України„Про затвердження методики  проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

6.2. Розробники проектів регуляторних актів складають плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік та до 10 грудня поточного року надають їх до постійної комісії по здійсненню державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Постійна комісія по здійсненню державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності надає селищному голові для затвердження План діяльності з підготовки регуляторних актів не пізніше 15 грудня поточного року.

6.3. Проекти рішень виконкому, розпоряджень селищного голови, спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, до внесення їх на розгляд виконкому або до внесення їх на затвердження селищному голові, підлягають оприлюдненню разом з аналізом регуляторного впливу, з метою одержання зауважень та пропозицій.

Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:

·  визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;

·  обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує нормативного регулювання шляхом прийняття відповідного правового акта органом місцевого самоврядування, зокрема виконкомом;

·  обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів та розглянути можливість внесення змін до них;

·   визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, втому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та держави внаслідок дії регуляторного акта;

· визначити цілі державного регулювання;

·   визначити та оцінити всі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

· аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

·  описати механізми й заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

·   обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей, уразі прийняття запропонованого регуляторного акта;

·   обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом установлених цілей є можливим із найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та держави;

·  обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

·   оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, котрі повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

·   оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

·   обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта;

·   визначити показники результативності регуляторного акта;

·   визначити заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

6.4. Проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу підлягає оприлюдненню шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, в строк не пізніше 5-ти робочих днів з моменту опублікування повідомлення щодо оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

6.5. Обов’язок щодо оприлюднення проектів регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу та регуляторних актів, прийнятих виконкомом селищної ради та виданих селищним головою, покладається на розробника проекту.

6.6. Зауваження й пропозиції до оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту для узагальнення в строк не менше ніж один місяць та не більше ніж три місяці з дня оприлюднення.

6.7. Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

6.8. Регуляторний акт не може бути прийнятий виконкомом або виданий селищним головою за наявності таких обставин:

·   відсутній аналіз регуляторного впливу;

·   проект регуляторного акта не був оприлюднений.

6.9. Регуляторні акти, прийняті виконавчим комітетом селищної ради та видані селищним головою, оприлюднюються шляхом опублікування їх у друкованих засобах масової інформації  не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

6.10. Прийняті регуляторні акти підлягають базовому, повторному та періодичному відстеженню. Виконання заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та підготовка проектів звіту про відстеження результативності регуляторного акта покладаються на відповідного – розробника, визначеного для виконання цих заходів виконкомом, селищним  головою.

Виконання заходів із відстеження результативності регуляторних актів забезпечується виконавчим комітетом селищної ради у місячний термін:

·    базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

·  повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік із дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років із дня набрання чинності цим актом, або з дня вступу в дію більшості його положень, якщо в самому регуляторному акті не встановлений більш ранній термін;

·   періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта, в тому числі і в разі, коли дія регуляторного акта, прийнятого на певний термін, була продовжена після закінчення цього визначеного строку.

6.11. Повторне і періодичне відстеження результативності виконується на підставі Методики відстеження результативності регуляторного акта.

6.12. Якщо термін дії регуляторного акта, встановлений при його ухваленні, менше року, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення дії регуляторного акта, але не пізніше за день закінчення дії регуляторного акта. У випадку якщо продовжується дія регуляторного акта, який був прийнятий на термін менше року, періодичні відстеження результативності даного регуляторного акта здійснюються в терміни, передбачені вище.

6.13. Термін виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторного акта не може бути більш 45-ти робочих днів.

6.14. Розробником готується звіт про відстеження результативності регуляторного акта, ставиться його підпис і підпис безпосереднього керівника. Розробник протягом 10-ти робочих днів направляє для оприлюднення звіт в ЗМІ та/або в мережі Інтернет. Наступного дня після оприлюднення звіту він подається розробником до постійної комісії по здійсненню державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

6.15. Перегляд регуляторних актів здійснюється:

·  на підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта;

·  за ініціативи розробника;

·  в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

У разі наявності підстав, визначених при аналізі звіту про відстеження результативності регуляторного акта, регуляторний орган, що прийняв цей регуляторний акт може ухвалити рішення:

·  про зупинення дії регуляторного акта;

·  про визнання регуляторного акта неконституційним;

·  про відміну регуляторного акта;

·  про необхідність залишити даний регуляторний акт без змін;

·  про необхідність перегляду регуляторного акта.

6.16. Постійна комісія по здійсненню державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності публікує в ЗМІ та/або розміщує на офіційній сторінці в мережі Інтернет інформацію про здійснення ним регуляторної діяльності.

6.17. Спеціалісти виконкому селищної ради, які готують регуляторні акти, є відповідальними за реалізацію державної регуляторної політики на території Микулинецької селищної ради. Постійна комісія по здійсненню державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності координує роботу з питань реалізації державної регуляторної політики.

6.18. Посадові особи місцевого самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності, встановленого цим документом та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», притягаються до дисциплінарної відповідальності.

VII. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

7.1. Порядок розгляду звернень

7.1.1. Органiзацiя роботи з розгляду звернень громадян посадовими особами виконкому селищної ради здійснюється  вiдповiдно до Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про звернення громадян”, відповідних указів Президента України, iнструкцiї, затвердженої постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 14.04.97 № 348 «З діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади i місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, органiзацiях незалежно від форм власності, в засобах масової iнформацiї».

7.1.2. Усі звернення громадян, що надходять до виконкому  селищної ради, підлягають обов’язковій класифікації за встановленими статтею 3 Закону України «Про звернення громадян» видами: пропозиції, заяви та скарги. Подальший розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян проводиться з урахуванням особливостей їх розгляду, встановлених статтями 14, 15 та 16 названого закону.

7.1.3. Всі письмові та усні звернення громадян у 3-х денний термін після надходження повинні бути направлені виконавцям.

Контроль за строками проходження документів здійснює призначена особа за зверненнями громадян( секретар-діловод).

7.1.4. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до компетенції виконавчого комітету селищної ради, звернення, в термін не пiзнiше п’яти днiв із супровідним листом, пересилаються за належністю вiдповiдному органу або посадовій особі, про що надсилається повідомлення заявнику.

7.1.5. Селищний голова розглядає  звернення громадян i дає доручення посадовимособам для вивчення, перевірки й вирішення порушених у зверненнях питань.

7.1.6. У роботі з письмовими та усними зверненнями громадян посадові особи органів місцевого самоврядування забезпечують кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян, з метою оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.

7.1.7. Якщо в дорученні  вказано декілька виконавців або в листі містяться декілька питань, підготовку відповіді автору і контроль за термінами розгляду здійснює виконавець, указаний у резолюції першим, або особа, яка визначена за скликанням.

Співвиконавці, не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення терміну виконання листа, зобов'язані представити відповідальному виконавцю для узагальнення і підготовки відповіді всі необхідні матеріали.

Співвиконавці в рівній мірі несуть відповідальність за своєчасну і якісну підготовку відповідей на звернення громадян.

7.1.8. При надходженні звернень із вищих органів влади виконавці здійснюють підготовку проекту відповіді. При цьому проект готується за підписом селищного голови або його заступника. На другому примірнику проекту відповіді виконавці проставляють свій підпис. У разі необхідності, виконавець готує також проект відповіді заявнику.

7.1.9. Звернення осіб, які мають особливий статус, розглядаються особисто селищним головою або заступником, котрий виконує його обов’язки.

Відповідь за наслідками розгляду дається тільки за їх підписом.

Звернення інших категорій громадян розглядаються заступником селищного голови.

Звернення не може бути направлено на розгляд тому органу або посадовій особі, дії яких оскаржуються, або вдруге тому виконавцю, котрий відмовив при розгляді попереднього звернення цього ж громадянина з того ж питання.

7.1.10. Особлива увага приділяється розв'язанню проблем, порушених у зверненнях ветеранів війни та праці, інвалідів, учасників АТО, та інших непрацездатних осіб, а також осіб, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

7.1.11. Звернення, оформлене без дотримання вимог законодавства, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями у термін не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

7.1.12. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення виконкомом селищної ради, воно у термін не більше п'яти днів повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями. Рішення про визнання звернення необґрунтованим приймає посадова особа, яка надала доручення щодо виконання конкретного звернення.

7.1.13. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

7.1.14. Не розглядаються й повторні звернення до одного й того ж органу від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше питання вирішено по суті, а також ті скарги, котрі подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає селищний голова, про що повідомляється особа, яка подала звернення.

7.1.15. Рішення про відмову в задоволенні вимог, висловлених у зверненні, доводиться до відома громадянина у письмовій формі з посиланням на норми чинного законодавства і викладом мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження ухваленого рішення.

7.1.16. Забороняється здійснювати відправку відповідей за підписом селищного голови, його заступника без реєстрації.

Неправильно оформлені документи за листами громадян повертаються виконавцям на доопрацювання.

7.1.17. Забороняється здійснювати відправку відповідей заявникам, спеціалістами виконкому без попереднього погодження та візування селищним головою, його заступниками.

7.1.18. Вiдповiдi заявникам, до райдержадміністрації , облдержадміністрації, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших центральних органів державної влади, в яких перебувають на контролі надіслані звернення громадян, готуються, візуються виконавцями, підписуються селищним головою або, у разі його відсутності, - заступником селищного голови.

7.1.19. Листи громадян вважаються знятими з контролю, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, вжито необхідних заходів і нада

но вичерпні відповіді заявникам і організаціям.

7.1.20. Листи громадян залишаються на контролі, якщо у відповідях лише передбачено заходи для вирішення поставлених у них питань.

У попередніх відповідях обов’язково вказується кінцевий термін виконання. В цьому випадку документ залишається на контролі до остаточного вирішення питання.

7.1.21. Справи по зверненнях громадян зберігаються протягом п’яти років і по закінченні терміну, якщо в них немає необхідності, знищуються в установленому порядку.

7.1.22. Щомісячно дані про надходження і результати виконання звернень громадян узагальнюються призначеною особою та подаються для інформації і вжиття заходів селищному голові, його заступнику на апаратних нарадах.

7.1.23. Виконавчий комітет селищної ради регулярно розглядає питання організації роботи зі зверненнями громадян і стану роботи з пропозиціями, заявами і скаргами громадян на своїх засіданнях, вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи або усунення причин, які стали підставою для збільшення кількості звернень з окремих проблем.

7.2. Організація прийому громадян

7.2.1. Особистий прийом громадян проводить селищний голова, заступник селищного голови, секретар виконкому, спеціалісти виконавчого комітету селищної ради, згідно з графіком, затвердженим селищним головою.

7.2.2. Особистий прийом громадян селищним головою, заступником селищного голови, секретарем  виконкому, спеціалістами виконавчого комітету селищної ради проводиться  в установлені графіком дні, крім вихідних та святкових.

7.2.3. Прийом громадян , які мають особливий статус , проводиться особисто селищним головою позачергово.

7.2.4. Прийом громадян призначеною особою здійснюється щоденно, за окремим графіком.

7.2.5.У випадку повторного звернення громадянина, з’ясовується до кого  він вже звертався і яке рішення було прийняте, при цьому перевіряються попередні звернення, матеріали з їх розгляду, висновки, довідки, відповіді осіб, котрі розглядали питання раніше і, якщо питання не вирішено по суті, провадиться  особистий прийом у селищного голови або його заступника.

7.2.6. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, котрі перебувають у родинних стосунках із цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

7.2.7. Якщо вирішити порушене в зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається в тому ж порядку, що й письмове звернення.

7.2.8. Пропозиції, заяви або скарги громадян вирішуються в 30-денний термін від дня їх реєстрації призначеною особою. За необхідності, селищний голова, його заступник, секретар ради та виконкому можуть своєю резолюцією скоротити або продовжити терміни розгляду.

7.2.9. У разі неможливості вирішення проблеми в зазначені строки, виконавець інформує селищного голову, його заступника, з обґрунтуванням необхiдностi продовження строку виконання та пропозиціями стосовно строків остаточного вирішення питань, про що обов’язково повідомляється заявник. При цьому, вiдповiдно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», загальний термін не може перевищувати 45-ти днiв.

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРАМИ У ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

8.1. Загальні положення

8.1.1. Організацію роботи з кадрами у виконавчих органах здійснює секретар виконкому та паспортист-кадровик.Паспортист-кадровик готує річні (перспективні) плани роботи з кадрами, здійснює заходи стосовно їх добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

8.1.2. Штатний розпис на наступний рік переглядається і затверджується селищним головою або заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків щорічно, до 25-го грудня. У разі необхідності, в межах затвердженої структури, загальної чисельності працівників і визначених радою коштів на їх утримання, до штатного розпису розпорядженням селищного голови протягом календарного року можуть вноситись зміни.

8.1.3. На службу в органи місцевого самоврядування можуть бути прийняті громадяни України, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою.

8.1.4. Прийняття та звільнення посадових осіб і інших працівників органів місцевого самоврядування здійснюється за розпорядженням селищого голови на конкурсних засадах чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

8.1.5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

На кожну посадову особу формується особова справа згідно з Порядком ведення особових справ посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 731.

Щорічно, до 15-го квітня, посадові особи подають декларацію про доходи.

8.2. Порядок проведення конкурсу назаміщення вакантних посад при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування

8.2.1. Оголошення про конкурс публікується в газеті «Воля» або оприлюднюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу. Текст оголошення готується  секретарем  виконкому . Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого комітету селищної ради документи відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

8.2.3. За рішенням конкурсної комісії, до участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають умовам конкурсу.

Кандидатам направляється письмове повідомлення (з обґрунтуванням), якщо, за рішенням комісії, вони не відповідають вимогам конкурсу. За погодженням з головою конкурсної комісії, визначається дата проведення іспиту та повідомляється кандидатам про місце і час його проведення.

8.2.4. Конкурсна комісія, на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.

8.2.5. При проведенні конкурсу перевага надається особам, які пройшли стажування на посаді. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані або призначені на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву виконавчого комітету селищної ради і протягом року прийняті на вакантну посаду або нижчу посаду без повторного конкурсу.

8.2.6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

·  досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

·   визнані судом недієздатними;

·   мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому порядку;

·  у разі прийняття на службу, будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

·  позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку протягом установленого терміну;

·   в інших випадках, установлених чинним законодавством.

8.2.7. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

8.2.8. При прийнятті на службу посадових осіб може встановлюватися випробувальний термін до шести місяців, що обов'язково відображається в розпорядженні селищного голови про прийняття на роботу.

8.2.9. Прийняття на службу здійснюється:

8.2.9.1. На посаду селищного голови - в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

8.2.9.2. Напосаду секретаря   виконкому - шляхом затвердження селищною радою.

8.2.9.3. Напосаду заступника селищного голови  - за пропозицією селищного голови та шляхом затвердження селищною радою.

8.2.9.4 Без конкурсного відбору, за розпорядженням селищного голови, може здійснюватися прийняття на роботу:

8.2.9.5. Посадових осіб органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування.

8.2.9.6. Випускників Української Академії державного управління при Президентові України та її філій, якщо вони направлялися на навчання селищним головою.

8.2,9,7. Порядок призначення та звільнення посадових осіб виконавчого комітету селищної ради

8.2.9.8. Призначення на посади посадових осіб виконавчого комітету Микулинецької селищної ради здійснюється за конкурсом, якщо інше не передбачено законодавством.

8.2.9.9. Комплект документів на призначення готується кандидатом на посаду, за допомогою паспортиста-кадровика. Після перевірки, комплект документів подається голові конкурсної комісії, заступнику селищного голови для ознайомлення.

8.3. Паспортист-кадровик проводить співбесіду з кандидатом напосаду та організовує проведення його співбесіди з селищним головою, секретарем виконкому та заступником селищного голови, на їх вимогу.

8.3.1. Секретар ради, на підставі документів та згідно з резолюціями, готує проекти розпоряджень та візує їх у юрист- консульта.

8.3.2. Звільнення посадових осіб виконавчого комітету селищної ради здійснюється в установленому законом порядку.

8.3.3. Селищний голова приймає остаточне рішення щодо призначення на посаду або звільнення з посади посадових осіб виконавчого комітету селищної ради.

8.3.4. Стажування на службі в органах місцевого самоврядування

8.3.5. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня й ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посади посадових осіб органів місцевого самоврядування, проводиться стажування особи терміном до 2-ох місяців, але не менше як 2 тижні.

8.3.6. Стажування можуть проходити як особи, що вперше претендують напосаду, так і посадові особи, які бажають зайняти вищу посаду. Стажування посадових осіб проводиться згідно з Положенням про стажування в державних органах (постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.94 № 804).

8.3.7. З метою просування посадових осіб по службі в органах місцевого самоврядування, стажування проводиться за дозволом селищного голови, при цьому стажист надає письмову заяву про надання дозволу на стажування.

8.3.8. Селищний голова визначає завдання для стажиста на період стажування, закріплює за ним досвідченого фахівця - наставника з числа посадових осіб.

8.3.9. Після закінчення стажування стажист подає паспортисту-кадровику звіт про стажування та висновки керівника стосовно подальшої роботи стажиста в органах місцевого самоврядування.

8.5. Робота з кадровим резервом

8.5.1. З метою зайняття посад і просування по службі, створюється кадровий резерв, який щорічно, до 15-го грудня, переглядається й затверджується розпорядженням селищного голови.

8.5.2. На кожну посаду керівника кадровий резерв формується не менше як із двох осіб, на посади спеціалістів - не менше як з однієї особи, з урахуванням фактичної потреби.

8.5.4. Селищний голова створює умови для навчання й підвищення кваліфікації посадових осіб.

Посадові особи підвищують свою кваліфікацію постійно, як правило, через навчання у відповідних навчальних закладах, раз на п'ять років.

8.6. Продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування

8.6.1. Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років, за розпорядженням селищного голови, якщо інше не передбачено законодавством.

8.6.2. Подання керівника посадової особи місцевого самоврядування щодо продовження терміну перебування в органах місцевого самоврядування подається  паспортисту-кадровикуза місяць до досягнення посадовою особою граничного віку перебування на службі або закінчення терміну попереднього продовження.

8.6.3. У поданні, разом з обґрунтуванням потреби продовження зазначеного терміну, вказується причина невикористання кадрового резерву на посаду, яку обіймає посадова особа, що досягла граничного віку перебування на службі, список кадрового резерву та термін його підготовки на цю посаду.

8.7. Порядок складання та затвердження посадових інструкцій працівників виконавчого комітету селищної ради

8.7.1. На кожну посаду, відповідно до штатного розпису, в місячний термін після затвердження селищною радою структури і чисельності, розробляється посадова інструкція. Посадова інструкція є документом, який визначає підпорядкованість посадової особи органів місцевого самоврядування, її конкретні завдання та обов'язки, права та відповідальність.

Посадові інструкції розробляються на посади , що передбачені штатним розкладом.

8.7.2. Посадові інструкції можуть переглядатися, в разі необхідності, в зв'язку зі змінами структури, штатного розпису, функцій виконавчого комітету селищної ради.

8.7.3. Посадові інструкції працівників виконавчого комітету селищної ради складаються паспортистом - кадровиком й затверджуються секретаем виконкому та селищним головою  за розподілом обов’язків.

8.7.4. У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи виконавчого комітету Микулинецької селищної ради.

Посадові інструкції складаються з чотирьох розділів:

·  загальні положення;

·  основні завдання та обов'язки;

·  права;

·   відповідальність.

8.7.5. Загальна частина посадової інструкції визначає:

·  основну мету діяльності посадової особи;

·  порядок призначення на посаду та припинення виконання службових обов'язків;

·  кваліфікаційні вимоги до посадової особи виконавчого комітету, рівень освітньої підготовки та кваліфікації, спеціальність, необхідний стаж роботи за спеціальністю, відповідний стаж служби в органах місцевого самоврядування, інші вимоги;

·  підпорядкованість посадової особи органів місцевого самоврядування (вказується посадова особа, якій безпосередньо підпорядковується працівник органів місцевого самоврядування);

·   наявність підпорядкованих осіб (указуються посади працівників, які підпорядковані даній посадовій особі);

·  перелік основних законодавчих актів, інших документів, якими повинен керуватися у своїй роботі працівник.

Якщо посадові особи виконавчого комітету селищної ради мають схожі обов’язки, то загальну частину можна зробити спільною для декількох посадових інструкцій.

8.7.6. Розділ посадової інструкції «Завдання та обов’язки» характеризує зміст діяльності посадової особи виконавчого комітету.

У ньому зазначається:

·напрямок роботи , який може визначатися тематично або шляхом виділення групи питань із певних напрямків, закріплення за працівником переліку об'єктів та інше;

·  перелік видів робіт, з яких складаються функції працівника, визначені за організаційно-юридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь тощо).

8.7.7. У розділі «Права» визначаються засоби, за допомогою яких працівник виконкому має забезпечувати у процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов'язків.

8.7.8. У розділі «Відповідальність» визначаються показники оцінки роботи посадової особи та межі її персональної відповідальності.

Показниками оцінки роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, етика поведінки та дотримання обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу до органів місцевого самоврядування та її проходженням.

8.7.9. У посадових інструкціях повинен бути пункт про взаємо- замінність працівників виконкому на час відсутності, у зв'язку з відпусткою, хворобою або з інших причин.

8.7.10. Кожен працівник ознайомлюється з посадовою інструкцією під особистий підпис та із зазначенням дати ознайомлення.

8.7.11. Затверджені посадові інструкції зберігаються у паспортиста- кадровика.

8.8. Порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади Микулинецької  селищної ради.

8.8.1. У випадках, прямо передбачених чинним законодавством, при прийнятті на роботу керівників комунальних підприємств, застосовується контрактна форма трудового договору. В контракті визначаються права та обов’язки сторін, термін дії контракту, умови матеріального забезпечення. Контракт складається у двох примірниках і погоджується, при проходженні співбесіди кандидата на посаду керівника, із заступником селищного голови.

8.8.2. Секретар  ради на підставі контракту, в разі необхідності, заяви, подання та інших документів за встановленим зразком, готує проект розпорядження селищного голови щодо призначення особи на посаду, візує його.

За два місяці до закінчення строку контракту секретар  радиза поданням паспортиста-кадровика готує для селищного голови відповідну інформацію, на підставі якої він приймає рішення щодо продовження чи розірвання контракту.

8.8.3. Звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, здійснюється у встановленому законом порядку.

8.8.4. Селищний голова приймає остаточне рішення щодо призначення особи на посаду або звільнення з посади.

8.9. Терміни подачі та візування документів із кадрових питань

8.9.1. Комплекти документів щодо призначення, звільнення, переведення та стажування на посадах посадових осіб виконкому подаються паспортисту- кадровикуне пізніше ніж за п’ять діб до дати призначення на посаду (звільнення тощо).

8.9.2. Комплект документів на продовження терміну перебування на службі у виконкомі подається за місяць до дня досягнення посадовою особою граничного віку.

8.10 Порядок оформлення документів на відрядження та оформлення відпусток

8.10.1. Направлення у відрядження здійснює селищний голова своїм розпорядженням.    У розпорядженні селищного голови зазначається пункт призначення, найменування організації, до якої відряджається працівник, термін і цілі відрядження.

8.10.2. Підставою для відрядження є запрошення, виклик центральних органів виконавчої влади або доповідна записка безпосереднього керівника, яка з резолюцією селищного голови надається секретарю  селищної ради  за  день до дати відрядження .

8.10.3. Відрядження за ініціативи безпосередніх керівників, як правило, повинні плануватися заздалегідь та включатися до перспективних планів роботи виконавчого комітету селищної ради.

8.10.4. Після повернення з відрядження, працівники звітують перед своїми безпосередніми керівниками про виконання завдання в письмовій або усній формі.

8.10.5. Надання щорічних та додаткових відпусток здійснюється на підставі КЗпП України, законів України «Про відпустки», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

8.10.6. Працівник має право йти у відпустку після ознайомлення з розпорядженням селищного голови.

8.10.7. Щорічно, до 1 лютого, паспортист- кадровикскладає графіки чергових основних та додаткових відпусток працівників на наступний рік, які затверджуються селищним головою після погодження з профспілковим комітетом. Відпустки плануються пропорційно на весь рік. Зміни у затверджених графіках відпусток дозволяються як виняток і тільки з поважних причин.

8.10.8. Чергові й додаткові відпустки заступнику селищного голови,  секретарю  виконкому надаються за їх заявами згідно з розпорядженням селищного голови.

Чергові та додаткові відпустки працівникам виконавчого комітету селищної ради надаються за розпорядженням селищного голови, за їх заявою, погодженою безпосереднім керівником, згідно з графіком.

8.10.9. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов'язаних із відпустками, здійснює  паспортист- кадровик, секретар  виконкому, секретар ради. 

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ, РЕЖИМ РОБОТИ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1. Виконавчий комітет селищної ради працює, як правило, у режимі п’ятиденного робочого тижня (понеділок-п’ятниця). За обставин, обумовлених невідкладним здійсненням повноважень, режим робочого тижня може змінюватися, за розпорядженням селищного голови.

9.2. У виконавчому комітеті селищної ради  єдиний початок роботи - о 8.00, закінчення роботи - о 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва - з 13.00 до 14.00. У неробочий час (під час перерви - з 13.00 до 14.00), а також із 17.15  до 8.00, у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб до адміністративного будинку селищної ради обмежується.

Своє перебування в робочий час поза приміщенням селищної ради працівники погоджують із безпосередніми керівниками.

Не допускається відсутність працівників на робочому місці без поважних причин. За виникнення обставин, які перешкоджають працівнику приступити до роботи (хвороба або інше), працівник зобов’язаний напередодні робочого дня повідомити про це безпосереднього керівника (або як виняток - протягом перших 30 хвилин робочого дня).

9.3. У виконавчому комітеті селищної ради ведеться облік робочого часу працівників. Табель обліку робочого часу підписується призначеною особою та затверджується селищним головою.

Підписані та затверджені табелі обліку робочого часу надаються  до бухгалтерії виконавчого комітету селищної ради до 25 числа кожного місяця.

9.4. Винесення та внесення майна, інших матеріальних цінностей з (в) адміністративного будинку селищної ради, його перенесення з однієї робочої кімнати до іншої провадяться лише з дозволу матеріально-відповідальної особи. Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники несуть відповідальність за стан та збереження закріпленого майна, при звільненні з роботи здають його матеріально-відповідальній особі, про що робляться відповідні відмітки в обхідному листі.

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Регламент набуває чинності з моменту затвердження його рішенням  виконавчого комітету Микулинецької селищної ради.

10.2. Внесення змін та доповнень до цього Регламенту здійснюється тільки за рішенням виконавчого комітету Микулинецької селищної ради.

10.3. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства, діють норми чинного законодавства України.

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                   Л.Є. Сицевич

 

 

Гід державних послуг. Банер